หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม > สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

admin comarch
2018-09-12 11:59:32

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน


วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้อง 4763 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยา สุอังคะอาทิน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ ดร.เสาวลักษณ์ พันธบุตร จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการในการประเมิน

นางสาวอุบลรัตน์ เดือดขุนทด เลขานุการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ภายในสาขาวิชาและนักศึกษา โดยผลการประเมินอยู่ในระดับดี

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ : ภาพข่าว