อาจารย์ประจำ

อาจารย์วิสุทธิ์  ศิริพรนพคุณ

หัวหน้าสาขา

วุฒิการศึกษา :

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท - การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี - ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 

Certificate :
Master of Urban and Regional Planning (M.U.R.P.) 
Degree in Urban and Regional Planning (Urban and Regional Planning or Policy Planning)
Chulalongkorn University

ตำแหน่งปัจจุบัน 
- อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
สถานที่ทำงาน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโทรศัพท์/โทรสาร 02-160-1452 เบอร์ภายใน 1452
Email    : wisut.ws@gmail.com
เว็บไซต์ส่วนตัว : http://www.teacher.ssru.ac.th/wisut_si
01. 2018