อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

1. นักออกแบบ 2D&3D Architecture/Interior/Modeling
2. นักออกแบบ Graphic/Exhibition/Animation/Web Site
3. ผู้ช่วยสถาปนิกและวิศวกร
4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคน าเสนอผลงานสถาปัตยกรรม
5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมาณราคางานก่อสร้างและฝ่ายจัดท ารายละเอียดงานสถาปัตยกรรม
6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและแนะน าโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานและควบคุมการก่อสร้าง
8. นักวิจัยและพัฒนาวัสดุอาคาร
01. 2018