ติดต่อสวนสุนันทา

02-160-1435

02-160-1440

ที่ตั้งสวนสุนันทา

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 43
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กทม 10300


Suan Sunandha Rajabhat University
Faculty of Industrial Technology
1 U-tongnok Dusit Bangkok 10300
Tel. 02-160-1435
Fax. 02-160-1440

แผนที่สวนสุนันทา

01. 2018